گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
PANJAH SAL
درباره : کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی «دوره پنج جلدی» این کتاب مفصل بعنوان یک کتاب مرجع دست اول بویژه برای آگاهی محققان‌ تاریخ معاصر ایران معرفی می‌شود.کتاب در رژیم پیشین،و بمناسبت پنجاهمین سال‌ سلطنت خاندان پهلوی،از طرف کتابخانهء ...
توسط
تومان