پنجاه و پنج علی دشتی
پنجاه و پنج علی دشتی
درباره کتاب : علی‌ دشتی که خود از بزرگان عرصه سیاست در سراسر دوران حکومت خاندان پهلوی بوده و از نزدیک شاهد لحظات شادی و اندوه ،فراز و نشیب‌ و اقبال و ناکامی ایران و ایرانیان در راه پیشرفت و ...
توسط
تومان