و در اینجا دختران نمی میرند
و در اینجا دختران نمی میرند
قسمتی از کتاب : سلول پشت پرده سلول عجیبی بود. یک متر در سه متر با سقف بسیار بلند بدون پنجره. به نظرم آمد قبلا راهرو بوده.  پشت در سلول پتوی ضخیمی آویخته بودند،با آنکه دیوار سلول چند بار روی ...
توسط
تومان