سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

رمانهای پلیسی
خفاش در تاریکی پرواز می کند
آغاز داستان : تازه چشمانم گرم خواب شده بود و رخوت خواب داشت کم کم پیکر خسته و کوفته مرا در آغوش می گرفت که صدای گوشخراش و ناهنجار زنگ تلفن در اطاق طنین انداخت و مرا از جا پراند ...
توسط
تومان