خوارج در سیستان
yaghub leis
درباره کتاب : پادشاه عدالت گرای خوارجی مذهب، بزرگ‌مردی که می خواست شاهنشاهی ایران را احیا کند نگاهی گذرا بەتاریخ سیستان: سیستانِ باستانی - تسخیر سیستان توسط عرب خوارج در سیستان: خوارج عرب - عَیّاران (خوارج سیستانی)- برآمدنِ یعقوب لیث ...
توسط
تومان