حبیب لاجوردی
khaaterate-bakhtiar
درباره کتاب : مباحث و محتواي اصلي خاطرات در اين مصاحبه عبارت‌اند از :عضويت و فعاليت در حزب ايران، فعاليت در اتحاديه‌هاي كارگري اصفهان در هنگام تصدي مشاغلي در اصفهان ;دولت مصدق ;اقدامات رهبري حزب توده ;نهضت ملي ايران ;عضويت ...
توسط
تومان