تاریخ
در دامگه حادثه
درباره کتاب : در دامگه حادثه که به شیوه تاریخ شفاهی تهیه شده، حاصل گفت و گوی عرفان قانعی فرد، محقق و مترجم است با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک. پرویز ثابتی که در زمان سه رئیس ساواک، از ...
توسط
تومان