عبدالحسین ناهید

دانلود کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه نوشته عبدالحسین ناهید

درباره کتاب: نویسنده با نگاهی چپ و انقلابی به بررسی نقش زنان در انقلاب مشروطه و به تأثیر انجمن ها و گروه های زنانه در احقاق حقوق خود می پردازد. عبدالحسین ناهید از همان ابتدا تذکر می دهد که جدا کردن مبارزه برای آزادی زنان از مبارزه برای رهایی قشر زحمت کش حیله ای است …